Danh mục

Together Towards ZERO and Beyond là chiến lược phát triển bền vững mới của Tập đoàn Carlsberg, được phát triển từ chiến lược Together Towards Zero, nhằm nỗ lực giải quyết các vấn đề về Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp (ESG) có tác động đáng kể tới các đối tác cũng như hoạt động kinh doanh của chúng ta với các mốc quan trọng vào năm 2030 và 2040.

 Những tham vọng của chúng tôi:

  • KHÔNG khí thải carbon
  • KHÔNG dùng nước lãng phí
  • KHÔNG uống thiếu trách nhiệm
  • KHÔNG tai nạn lao động
  • KHÔNG khí thải canh tác
  • KHÔNG chất thải bao bì

TTZAB được tích hợp trong chiến lược SAIL'27 với vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro, đạt được các mục tiêu chiến lược và thể hiện mục tiêu của công ty thông qua các mục tiêu, hành động và kết quả cụ thể.

Hợp tác cho sự thay đổi

Chúng tôi hiểu rằng hành động đơn lẻ không thể giúp chúng tôi đạt được những tham vọng này. Chính vì thế, chúng tôi đang hợp tác cùng WWF, the Carbon Trust, Business for Social Responsibility (BSR) cùng các chuyên gia về sức khỏe và hành vi. Chúng tôi đã cùng  nhau làm việc để đặt ra những mục tiêu dài hạn và chuẩn bị hành động.  

Phát huy truyền thống nghiên cứu khoa học

Để theo đuổi các tham vọng của Together Towards ZERO and Beyond, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu để thực hiện những tham vọng của mình về KHÔNG Khí thải carbon, KHÔNG Lãng phí nước, KHÔNG Uống thiếu trách nhiệm và Văn hóa KHÔNG tai nạn lao động. Đồng thời, chúng tôi sẽ tiến xa hơn nữa (Beyond) với việc nâng cao tham vọng, hoàn thiện các mục tiêu, đồng thời đưa nông nghiệp và bao bì trở thành những lĩnh vực trọng tâm mới trong chương trình. 

Một cách tiếp cận toàn diện

Together Towards ZERO and Beyond là một yếu tố quan trọng trong chiến lược SAIL'27 của Tập đoàn Carlsberg, góp phần cho mục tiêu của chúng tôi là sản xuất bia vì một hiện tại tốt đẹp và một tương lai tươi sáng hơn.  

Những tham vọng và mục tiêu phát triển bền vững của chúng tôi

Mục tiêu đóng góp cho một xã hội tốt đẹp hơn của chúng tôi là hài hòa với tiến trình đi lên thịnh vượng của toàn cầu. Chúng tôi đưa ra các biện pháp nhằm giảm lượng khí thải phù hợp với mức đề xuất giảm thiểu tác động trong Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, đồng thời cũng phù hợp với các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững của Liên Hợp Quốc.

Chúng tôi đã lấy các Mục Tiêu Phát Triển Bền Vững để định hướng cho chương trình Together Towards ZERO and Beyond, để hiểu những tác động từ các hoạt động kinh doanh của chúng tôi và cơ cấu lại chuỗi cung ứng.